Каттоо

Ушул Колдонуучулук макулдашуу www.enrabota.ru («Сайт») интернет-­ресурсун колдонууда «Единство народов» ООО («Сайттын администрациясы») жана Интернет желесин колдонуучусунун («Колдонуучу») ортосунда келип чыккан мамилелерди Колдонуучулук макулдашууда көрсөтүлгөн шарттарда жөнгө салат.

Колдонуучунун келишимди кабыл алуу тууралуу ушул сунушту толук жана сөзсүз кабыл алуусу болуп, анын издөө, вакнция кароо, сайтта катталуу, байланыш формасы аркылуу билдирүүлөрдү жиберүү ж.б. ошол сыяктуу сайттын функцияларын колдонуу боюнча аракеттер саналат.

Сайттын Администрациясы каалаган убакытта ал тууралуу Колдонуучуну атайы кабарландырбай туруп Колдонуучулук макулдашууну өзгөртө алат. Эгер башка көргөзүлбөсө, Колдонуучулук макулдашуунун жаңы редакциясы Сайтка жарыялангандан баштап күчүнө кирет. Колдонуучулук макулдашуунунун иштеп жаткан редакциясы менен регулярдуу таанышуу Колдонуучунун милдети болуп саналат. Колдонуучулук макулдашуунун жаңы редакциясы күчүнө киргенден кийин Сайтты колдонуу, аны менен Колдонуучунун макул болгондугун жана жаңы редакциянын жоболорунун ага толук колдонуулуларын билдирет. Эгер Колдонуучу анын шаттары менен макул болбосо, ошол замат Сайтты колдонуудан баш тартышы керек.

1. Терминдер жана аныктамалар

Ушул Колдонуучулук макулдашуунун максаттарында төмөндөгү терминдер кийинкидей маани берет:

2. Колдонуучулук макулдашуунун предмети жана жалпы жоболору

2.1. Ушул Колдонуучулук макулдашуу Сайттын Администрациясы менен Колдонуучунун ортосундагы келишим болуп, Сайтты колдонуунун жана анда маалыматты жайгаштуруунун шарттарын, эрежелерин аныктайт.

2.2. Сайттын Администрациясы Колдонуучуга ушул Колдонуучулук макулдашуунун шарттарында ваканцияларды, кандидатураларды көрүү, издөө жана ошондой эле Сайтта сунушталган башка Кызматтарды колдонууну сунуштайт. Айрым Кызматтарды колдонууда кошумча шарттар, эрежелер жана чектөөлөр болуусу мүмкүн. Сайттын Администрациясы каалаган убакта Кызматтарды берүү шарттарын өзгөртүүгө, кайра кароого, Сайттын жана/же Кызматтардын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, ошонун ичинде Сайттын айрым Кызматтарына жана функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн Колдонуучуга жетимдүүлүк шарттарын өзгөртүүгө, кайра кароого укугу бар.

2.2. Ушул Колдонуучулук макулдашууда көрсөтүлгөндөй, Кызматтарды колдонуу мүмкүнчүлүгү Колдонуучуга төлөөсүз жана төлөмү бар негизде берилет.

2.3. Айрым Кызматтарды берүү ушул Колдонуучулук макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болгон атайы эрежелер жана/же келишимдер менен жөнгө салынат. Ошонун ичинде Жумушчулардын (Издөөчүлөр) жана Жумуш берүүчүлөрдүн вакансияларды сайтка жайгаштыруу шарттары, башка шарттар жана эрежелер, Сайттын Администрациясы жана Колдонуучу тарабынан кол коюлган жазуу түрүндөгү жеке макулдашуулар менен жөнгө салынат. Ушул колдонуучулук макулдашуунун тексти менен атайы эрежелер жана/же келишимдер ортосунда карама каршылык же дал келишпестик келип чыкса, атайы эрежелер жана/же келишимдер колдонулууга тийиш.

2.4. Сайт, Жумушчуларга (Издөөчүлөргө) өз кандидатураларын, ал эми Жумуш берүүчүлөргө жушушка алуу тууралуу (келишим түзүү) сунуштарын алдын ала анык эмес беттерге багыттап, тобокелчиликти өз мойнуна алып жайгаштырууга шарт түзгөн аянтча болуп эсептелет. Колдонуучулар арасында түзүлүп жаткан же түзүлгөн макулдашууларда уюштуруучу, ортомчу, макулдашуунун жагы, колдонуучунун биринин өкүлү же агенти жана/же кызыктар жак болуп Сайттын Администрациясы саналбайт. Сайтка жайгаштыруунун аркасынан түзүлүп жаткан Колдонуучулар арасындагы макулдашуулар Сайттын Администрациясынын түздөн-түз же кыйыр катышуусуз түзүлөт жана аткарылат. Ошондой эле Жумушчулар (Издөөчүлөр) издеген вакансияларын, ал эми Жумуш берүүчүлөр издеген кандидатураларды таппаган учурда Сайттын Администрациясы эч кандай жоопкерчилик тартпайт.

2.5. Колдонуучу тарабынан Сайтты колдонуу, ошонун ичинде Сайттагы маалыматты кароо, Сайтта катталуу же авторизациялануу фактысына карабастан Колдонуучунун ушул Колдонуучулук макулдашууну кабыл алуусун, Кызматтарды колдонуу боюнча инструкцияларды кармануу боюнча милдеттерди жана Сайтты колдонуу боюнча иш аракеттери менен байланышкан жоопкерчиликти өзүнө алгандыгын билдирет.

2.6. Сайтка кирип жана ошол аркылуу ушул Колдонуучулук макулдашууну түзүп жатып Колдонуучу ушул макулдашууну түзүүгө толук укуктары бар экендигин тастыктайт. Ошонун ичинде жашы жеткендигин, толук бойдон аракетке жөндөмдүү болгондугун же жашы жете элек, бирок тиешелүү органдын чечими менен толук бойдон аракетке жөндөмдүү деп таанылгандыгын (эмансипация) же он төрт жашка чыгып, өз ата-энесинен же закондуу өкүлдөрүнөн Колдонуучулук макулдашууну түзүүгө закон талап кылган формада жазуу түрүндөгү макулдугун алгандыгын билдирет. Сайттын Администрациясы каалаган учурда жогоруда көрсөтүлгөн укуктарды тастыктоочу маалыматты жана документтерди Колдонуучудан суратууга укугу бар.

2.7. Сайттагы Кызматтар Колдонуучуну алдын ала маалымдабай туруп ар кайсы убакта өзгөртүлүүсү, кошумчалануусу, жаңыртылуусу, функционалдык мүмкүндүктөрүнүн формасын жана мүнөзүн өзгөртүүсү мүмкүн. Ошол себептен, аларды колдонуу “болгондой” режиминде сунушталат, башкача айтканда, Колдонуучулар Кызматтарды колдонуп жаткан убакта Сайт тарабынан кандай түрдө же көлөмдө берилсе. Баардык Колдонуучуларга же өзүнчө бир колдонуучуга алдын ала эскертүүсүз Кызматтарды (же Кызматтын ичиндеги айрым функцияларды) берүүнү Сайттын Администрациясы, керек болгон учурда же өз каалосу менен токтотушу (убактылуу же туруктуу негизде) мүмкүн.

3. Сайтта катталуу

3.1. Сайтта катталган соң, Колдонуучу кандидатураларды, вакансияларды жайгаштыруу жана кызматтарды колдонуу укугуна ээ болот.

3.2. Катталууда Колдонуучу учеттук маалыматын (фамилиясын, атын, мобилдик телефонунун номурун, катталуу үчүн паролун) көрсөтөт. Катталуу үчүн маалыматты киргизген соң, Колдонуучу көрсөткөн телефондун номуруна текшерүү коду менен тексттик билдирүү СМС алат. Эгер текшерүүчү код туура киргизилсе, маалымат базасында учеттук жазык жаратылып, Колдонуучу Жумушчунун анкетасын толтуруу барагына же Жумуш берүүчүнүн вакансиясынын барагына жиберилет. Учеттук жазыкты каттоо Колдонуучунун бир мобилдик телефонунун номуруна бир ирээт гана өткөрүлөт. Мурун Катталууда колдонулган мобилдик телефондун номурун колдонуу менен Сайтта жаңы учеттук жазыкты каттоого жол берилбейт. Колдонуучу Сайттан Жеке кабинетинен Учеттук маалыматын өзгөртө алат.

3.3. Жумушчунун (Издөөчүнүн) анкетасын жарыялоонун баасы жана шарттары Сайттын “Баалар” бөлүмүндө көрсөтүлгөн. Жумуш берүүчүнүн вакансиясын жарыялоонун баасы жана шарттары Сайттын “Баалар” бөлүмүндө көрсөтүлгөн. Жумуш берүүчү вакансияны жайгаштыруу максатында баш тамгасы, вакансиянын эркин түрдөгү баяндамасы, ушул вакансиянын алкагында керек болгон Жумушчулардын (издөөчү) адистиктиктери жана актуалдуулук датасы көрсөтүлгөн кулактандыруу жаратышы керек. Вакансияны эркин түрдө баяндоодо кулактандыруунун текстинде кандай гана форматта болбосун байланыш маалыматтарын (телефон номуру, электрондук дареги) жайгаштырууга тыюуу салынат. Баардык кулактандыруулар жарыялангандан кийин модерациядан өтөт. Жайгаштыруу шарттарынын бузулганы аныкталган учурда, бузуулар оңдолгончо вакансия жайгаштыруудан четтетилет. Бузуулар оңдолгондон кийин вакансияны кайра жайгаштыруу техникалык колдоого кайрылуу аркылуу жүргүзүлөт.

3.4. Колдонуучу өз Учеттук маалыматынын сактыгын камсыздап үчүнчү тарапка билдирбөөгө милдетүү. Колдонуучу өзүнүн Учеттук маалыматтарын башка тараптарга берүүгө, түз же кыйыр түрдө үчүнчү тарапка анын учеттук маалыматын Сайтта авторизациялануу үчүн колдонууга уруксат берүүгө укугу жок. Көрсөтүлгөн шарттар Колдонуучунун атынан жана анын кызыкчылыктарын көздөп, Колдонуучу менен тиешелүү макулдашуулардын негизинде Учеттук маалыматтарды алган тараптарга тиешесиз.

3.5. Колдонуучунун жеке кабинетинен анын Учеттук маалыматтарын колдонуп жасалган ар кандай иш аракет Колдонуучу же ал ыйгарым берген тарап жагынан жасалган болуп эсептелет жана ал иш аракеттерге Колдонуучу милдет жана жоопкерчилик алып, ушул Колдонуучулук макулдашууну, мыйзамдын талаптарын бузуусу үчүн жоопкерчилик тартат.

3.6. Учеттук маалыматтар колдонуучу уруксат бербеген үчүнчү тарапка белгилүү болуп калгандыгы жана алар тарабынан колдонуу коркунучу бар болгондугу белгилүү болсо, Колдонуучу Учеттук маалыматты ошол замат алмаштырууга милдеттүү.

3.7. Сайтты колдонууда Колдонуучу тарабынан берилген маалыматтын тууралыгын текшерүү үчүн Сайттын Администрациясы жетимдүү техникалык чечимдерди колдонууга укуктуу. Сайттагы Колдонуучу тарабынан берилген маалыматтын тууралыгын жана Колдонуучу өзү көрсөткөн адам болгондугуна кепилдик бере албайт.

3.8.Кандидатураны же вакансияны жайгаштырууну жана көрсөтүүнү токтотулуусу менен же токтотпой туруп, Сайттын Администрациясы Колдонуучунун Жеке кабинетти колдонуу мүмкүнчүлүгүн чектөөгө укуктуу. Сайттын Администрациясы каалаган учурда Колдонуучунун учеттук жазыгын кайра калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүсүз өчүрүп же блоктоп коюуга, Колдонуучунун ар кайсы Кызматтар менен колдонуу мүмкүнчүлүгүн чектеп жана/же ал кызматтарды берүүгө тыюуу салууга укуктуу.

4. Колдонуучунун жеке маалыматы

4.1. Колдонуучунун жеке маалыматын иштетүүдө ал маалыматка үчүнчү тараптын укуксуз ээ болуусунан, өчүрүлүүсүнөн, өзгөртүлүүсүнөн, блоктолушунан, көчүрүлүшүнөн, таратылышынан жана башка укуксуз иш аракеттеринен коргоо максатында Сайттын Администрациясы баардык уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрүүгө милдеттенет. Ошол эле учурда, Сайттын ишиндеги катачылыктардан, вирустук же хакердик чабуулдардан, техникалык бузулуулардан жана башка шарттардан улам башка жактарга жетимдүү болуп калышы мүмкүн. Колдонуучу бул шарттарды түшүнүп, ал себептүү Сайттын Администрациясына доомат койбоого макул болот.

4.2. Колдонуучу анын Жеке кабинетиндеги жеке маалымат жалпыга жетимдүү болоору жана Сайттын баардык колдонуучулары аны менен тааныша алаарына макулдук берет.

4.3. Сайтты колдонуунун алкагында колдонуучу ал тараптан берилген маалыматка жоопкерчилик алаарын жана туура маалымат берүүгө милдеттенет. Колдонуучу сайттан оңдоо аркылуу өзү тууралуу маалыматты актуалдаштарып турууга милдеттенет. Колдонуучулук макулдашуунун жана/же тиешелүү Кызматты колдонуучу тарап катары аныктоо үчүн Сайттын Администрациясы Колдонуучудан документтерди жана маалыматты суроого укуктуу, ал эми Колдонуучу ал маалыматты берүүгө милдеттүү.

4.4. Колдонуучунун жеке маалыматтарын чогултуу, сактоо жана башка аны ирээтөөгө багытталган иш аракеттерди Сайттын администрациясы төмөндөгү максатта алып бараарына макулдугун берет:

4.5. Колдонуучу Сайтка өзүнүн жеке маалыматын жайгаштырып жатып, ал маалыматты өз ыктыяры менен жайгаштыргындыгын жана Сайттын Администрациясына бергендигин тастыктайт.

4.6. Колдонуучу кандайдыр бир себептер менен РФ мыйзамдарына туура келбеген башка колдонуучулардын жеке маалыматын колдонбоого, мыйзамсыз жана укук бузуу, пайда көрүү максаттарында жана башка Сайтты жаратуу максатына туура келбеген максаттарда Сайтта өзүнүн же башка тараптардын маалыматын жайгаштырбоого милдеттенет.

4.7. Колдонуучунун каалаган убакта берилген жеке маалыматтарды же анын бир бөлүгүн өзгөртүүгө (жаңыртууга, толуктоого) мүмкүнчүлүгү бар.

4.8. Колдонуучунун жеке маалыматы Сайтта жайгаштырылган же мыйзам менен белгиленген убакытта иштетилет.

4.9. Сайттын Администрациясы макулдашуунун башка жоболоруна зыян келтирбестен Колдонуучунун жеке маалыматын төмөндөгү учурларда үчүнчү тараптарга берүүгө укуктуу:

4.10. Учүнчү тараптар, ошонун ичинде Жеке Маалыматтарды Сайттын Администрациясынан алган тараптардын, Колдонуучунун персоналдык маалыматын андан аркы колдонуусуна Сайттын Администрациясы жоопкерчиликтүү эмес.

4.11. Жеке Маалыматтарды иштетүүдө Сайттын Администрациясы РФ “Жеке маалыматтар жөнүндө” федералдык мыйзамы менен жетектелет.

5. Колдонуучунун милдеттери

5.1. Колдонуучу өз иш аракеттерин Колдонуучулук Макулдашуунун жана колдонулган мыйзамдардын чегинде жүргүзүүгө милдеттенет. Андан тышкары Кызматтарды колдонууда жана Сайттагы аракеттерине жана аракетсиздигине Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык толук жоопкерчилик алууга милдеттенет.

5.2. Колдонуучу ага жетимдүү Сайттын Кызматтарын ал кызматтар жасалган максаттарда гана колдонушу керек. Сайттан алынган маалыматты жана сайттын кызматтарын алар багытталбаган башка максаттарда колдонууга Колдонучуга тыюу салынат. Сайттын Администрациясынын каалаган убакта вакансия жана кандидатураларды, Колдонуучулардын билдирүүлөрүн жана/же Кызматтарды колдонуу шарттарын Макулдашуунун шарттарын сактоо предметине, ошонун ичинде программалык каражаттарды колдонуп автоматтык түрдө, текшерүүгө укугу бар. Бузуулар аныкталган кезде, үчүнчү тараптардан андай бузуулар тууралуу маалымат түшкөн кезде же Сайттын Администрациясынын ою боюнча андай бузуулар жөнүндө билдирген белгилерди аныктаган учурда, Сайттын Администрациясы тигил же бул Кызматтарды Колдонуучуга берүүнү толук же убактылуу токтотушу мүмкүн, ошонун ичинде Кулактандырууну жана/же Жеке Кабинетти блоктоо же өчүрүү. Колдонуучулук Макулдашууну жана башка Сайтты колдонуу боюнча эрежелерди Колдонуучунун бузууларынын санына жана көлөмүнө жараша, Сайттын Администрациясынын жалгыз тараптуу чечими менен вакансия жана/же кандидатуралардын блоктоосу толук же убактылуу болуусу мүмкүн. Колдонуучу кетирген бузууларын оңдогон учурда Сайттын Администрациясы мурун блоктолгон кулактандырууларды жана колдонуучунун сайттагы учеттук жазуусун кайра калыбына келтириши мүмкүн.

5.3. Сайтка катталып жатып, Колдонуучу үчүнчү жактар тарабынан сайтта жайгаштырылган жарнамалык маалыматты алууга макул экендигин тастыктайт. Сайттын Администрациясы ушундай маалыматтын мазмунун аныктабасын жана ага жоопкерчилик албаганын, ошонун ичинде тиешелүү материалдарда шилтемелери бар сайттарга, Колдонуучу түшүнөт жана аны менен макул болот.

5.4. Колдонуучу башка колдонуучулар тарабынан жайгаштырылган маалыматты ал маалыматты колдонуу укугун тастыктаган жайгаштырган тараптын жазуу түрүндөгү же кандайдыр бир башка жол менен берилген макулдугусуз колдонбоо милдетин алат. Колдонуучу Сайтты колдонууда, башка Колдонуучулар тууралуу алган маалымат эмгек келишимдерин түзүү жана аткаруу максатында гана колдонулууга болот. Ошондон улам, башка Колдонуучулардын электрондук даректерин жана/же телефон номурларын аларга түз жарнамалык жиберүүлөрдү же башка керексиз электрондук билдирүүлөрдү жиберүүгө же башка укуксуз иш аракеттерди жана алардын макулдугусуз жана/же алардын маалымысыз жасалган аракеттерди жасоого, колдонууга тыюу салынат. Колдонуучулардын аракеттенишүүсүн жеңилдетүү максатында, Кызматтар башка колдонуучулардын байланыш маалыматтарына чектелген жеткиликтүүлүктү камсыз кылууну камтыйт. Башка Колдонуучулар берген маалыматты колдонуу укугу ушул Макулдашуу менен чектелет.

6. Сайтты колдонууда маалымат алмашуу

6.1. Сайттын Администрациясынын Колдонуучуларга арналган билдирүүлөрү Сайтта жалпыга жеткиликтүүдөй болуп жарыяланат жана/же каттоодо көрсөтүлгөн электрондук дарекке жекече түрдө Колдонуучуга жиберилет. Ошол эле учурда, жиберилген билдирүүлөр жана/же алардын бөлүктөрү жарнамалык мүнөзгө ээ болушун жана Сайттын Администрациясынын контрагенттеринин маалыматтык, жарнамалык жана башка билдирүүлөрүн камтышы мүмкүн экендигин Колдонуучу түшүнүп, аны менен макул болот. Сайтта жарыяланган билдирүүлөр алар жарыялангандан тартып Колдонуучуга жеткирилген болуп эсептелет.

6.2. Колдонуучу Сайтты колдонуп жатып, Сайттын Администрациясы ага ар кандай билдирүүлөрдү ошонун ичинде электрондук каттарды (e-­mail), үндүү жана/же тексттик (SMS) билдирүүлөрдү, ал Сайтта көрсөткөн электрондук дарекке, телефон номуруна төмөнкүлөрдү кошуп, бирок ушуну менен чектелбей Колдонуучулардын вакансиялар жана/же кандидатуралар тууралуу билдирүүлөрү, ошонун ичинде башка Колдонуучулар тарабынан келишим түзүү тууралуу сунуштарын, Сайттын Администрациясы же өнөктөш компаниялардын маалымат же жарнамалык билдирүүлөрүн жибериши мүмкүн экендигине жана көрсөтүлгөн билдирүүлөрдү жиберүү максатында электрондук даректерди жана телефон номурларын үчүнчү жактарга беришине маакулдугун берет.

7. Сайттын иштөөсү жана аны колдонуудагы жоопкерчилик

7.1. Сайттын Администрациясы Сайт күнү-түнү иштөөсүн камсыз кылууга умтулат. Бирок, кандайдыр бир себептер менен анын иштөөсү бузулса эч кандай жоопкерчилик албайт.

7.2. Сайтта жайгаштырылган маалымат жоголуп кетпешине же өчүрүлүп калбоосуна жана ар дайым жеткиликтүү болуусуна Сайттын Администрациясы кепилдик бербейт. Сайттын Администрациясы Сайттын иштөөсүндөгү бузулууларга, кечигүүлөргө жана алардын аркасынан келип чыккан кандайдыр бир натыйжаларга жоопкерчилик албайт.

7.3. Маалыматтын маалымат базасынан кандай гана себептер менен болбосун, ошонун ичинде үчүнчү тараптардын макулдашылбаган иш аракеттеринен улам, мүмкүн болгон чыгып кетүүсүнө жоопкерчилик албайт.

7.4.Сайтты колдонууда же Сайтын иштешинен же ушул макулдашууда каралган баардык учурларда келип чыккан Колдонуучунун же үчүнчү жактын кандай гана болбосун зыяндарына, ошонун ичинде колдон чыгарылган пайдага, моралдык ж.б зыяндарга жоопкерчилик албайт жана аларды төлөп бербейт.

7.5. Сайтта жайгаштырган жана/же башка Колдонуучуларга же үчүнчү жактарга сайт аркылуу берген маалыматарга, ошонун ичинде ал маалыматтын мазмунуна, РФ мыйзамдарына туура келүүсүнө, жайгаштырылган жана/же билдирилген маалыматка болгон үчүнчү жактардын укутарынын (ошонун ичинде, бирок ушуну менен чектелбей автордук укутардын жана/же аралаш укуктардын, индивидуализация каражаттарына болгон укуктардын, коммерциялык купуяга болгон укуктардын жана башка мыйзам тарабынан сакталган укуктардын) бузулушуна Колдонуучу өз алдынча толук жоопкерчилик алат. Көрсөтүлгөн бузуулардан улам жана/же андай маалыматты Сайтка жайгаштыруудан жана/же андай маалыматты Сайт аркылуу билдирүүдөн жана Сайтты колдонуу менен байланышкан башка иш аракетерден улам келип чыккан башка Колдонуучулардын, үчүнчү жактардын же Сайттын Администрациясынын зыяндарын (ошонун ичинде колдон чыгарылган пайдага, моралдык ж.б зыяндар) Колдонуучу өз алдынча толуктап төлөп берет.

7.6. Колдонуучу сайтка маалымат жайгаштыруусунан улам келип чыккан Колдонуучуга же Сайттын Администрациясына келип түшкөн үчүнчү тараптартын доо, дооматтарын баардык талаштарды, тиешелүү мамлекеттик органдардын талаптарын жана эскертүүлөрүн Колдонуучу өз күчү менен жана өз эсебинен чечүүгө жана көрсөтүлгөн доо, дооматтардан улам Сайттын Администрациясы көргөн зыянды жана чыгымдарды толуктап төлөп берүү милдетин өзүнө алат.

7.7. Ушул Макулдашуунун алкагында келип чыккан баардык талаштар аймактык сот караштуулугуна ылайык, Сайттын Администрациясы жайгашкан жерге (Астрахань шаары) берилиши тийиш.

8. Колдонуучулук Макулдашуунун колдонулуу мөөнөтү

8.1. Ушул Колдонучулук Макулдашуу Колдонуучунун катталыш фактысына карабай, Колдонуучу Сайтты колдоно баштагандан тартып күчүнө кирет жана мөөнөтсүз убакыт күчүндө болот.

8.2. Колдонуучу өз Жеке Кабинетин колдонууну, кайра калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүсүз токтотуп коюуга укугу бар. Бул учурда, Колдонуучу кайра катталууга укугу жок, ошонун ичинде мурда Сайтта көрсөткөн электрондук даректи Учеттук маалыматтын курамында колдонуу менен.

Единство Народов - всеросийский сервис поиска работы для граждан стран СНГ без посредников. Использование сайта, в том числе публикация сведений о себе и размещение вакансий, означает согласие с пользовательским соглашением и на обработку своих персональных данных согласно положению. Оплачивая услуги на сайте, вы принимаете оферту.